Aanbod OKIDO

OKIDO maakt het mogelijk!
Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool of naschoolse opvang kan bij de opvang en begeleiding van een kind met een ontwikkelingsprobleem een beroep doen op OKIDO-ondersteuning.

De ondersteuning die OKIDO de kindercentra biedt wordt zoveel mogelijk op maat gegeven. Dit wil zeggen dat het aanbod afgestemd wordt op zowel de vraag van het kindercentrum en ouders als op de aard en de ernst van de problematiek van het kind.

 

Het aanbod
Bij deze begeleidingstrajecten ligt de nadruk op de directe begeleiding van kind en de deskundigheidsbevordering van de groepsleiding. De relatie tussen OKIDO en het kindercentrum is structureel van karakter, de ondersteuning wordt gedurende een langere periode met een afgesproken frequentie geboden.

Het begeleidingsaanbod bestaat uit:

Gespecialiseerde ondersteuning

  • deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers op het kindercentrum;
  • stimulering en begeleiding van het kind

Extra uren reguliere groepsleiding

  • bovenstaand aanbod wordt vaak toegewezen in combinatie met een financiële bijdrage voor de inzet van een extra leid(st)er om zo gerichte aandacht aan het kind te kunnen geven.

Het ondersteuningsaanbod van OKIDO bestaat daarmee uit gespecialiseerde begeleiding van kind en/of groepsleiding al dan niet in combinatie met een extra leid(st)er voor enkele uren per week.

Kortdurende variant; signalering en advisering
OKIDO heeft naast het reguliere ondersteuningsaanbod ook een kortdurende variant. Hierbij ligt de nadruk op het consulteren van een orthopedagogisch professional door de groepsleiding wanneer zij vragen of zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van één of meerdere kinderen in de groep. De professional heeft hierbij een informatieve- en coachende rol richting de groepsleiding. De relatie tussen OKIDO en het kindercentrum is bij deze trajecten over het algemeen kortdurend en incidenteel.

OKIDO biedt de ondersteuning vanuit een breed samenwerkingsverband met instellingen voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening en welzijnswerk. Dit maakt dat zij beschikt over een brede kennis en expertise wat betreft de begeleiding van jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem of beperking. Afhankelijk van de vraag en de aard van de problematiek van het kind zorgt één van de deelnemende organisaties voor de ondersteuning.